Immulina+D3

This page is under preparationImmulina +D3


GENERAL REMARKS

Immulina + D3 it is further development of Immulina plus. This new product provides the same active compounds as Immulina plus and additionally provides 4.000 international units of Vitamin D3 (100 µg) and 120 µg selenium amount for 2 capsules ia. recommended daily amount of product. Immulina + D3 — is available in 30 capsules packages only, for the time being.
Immulina + D3 is a complex preparation. One may say it has three groups of active ingredients that we are trying to characterize hereinafter.

Active Ingredients


First Group of Ingredients

There are two macromolecular compounds in this grup. It is lipopolysaccharide complex LCEPEEN form spirulina extract and β-1,3/1,6 D-glucan from backer's yeast extract. These two ingredients only are immunomodulators and show real immunomodulatory activity. Immunomodulators are active substances applied in immunotherapy. Immunomodulation is a modulation - regulatory adjustment - of immune system. Immunomodulation as part of immunotherapy, in which immune responses are induced, amplified, attenuated, or prevented according to therapeutic goals.

SPIRULINA EXTRACT

Spirulina Extract provides a macromolecular lipopolysaccharide compound coded by manufacturer the Danish Company Nordic ImmoTech as LCEPEEN. This product was invented by team of scientists from National Center for Natural Products Research at University of Mississippi under leadership of Dr David S. Pasco, pharmacy professor. Spirulina extract was marketed under Immulina trade name. LCEPEEN complex exhibits outstanding immunomodulatory properties superior than other available immuno-supplements (see figures and tables below).

Swallowed LCEPEEN complex form Immulina is phagocyted by macrophages and dendritic cells (phages of digestive tract) – so called antigen presenting cells. After LCEPEEN digestion APC become activated.

LCEPEEN the most potent immune booster

in relationship to the macrophages and monocytes activation

click picture to magnify

ReishiMax - polysaccharide from fungi Ganoderma Lucidum
AKG - alkyloglycerols from shark liver oil
Cold-fx - derivated from American ginseng

Immunostimulating Potency of Different Plants

Expressed as amount of plant needed to produce the same stimulating effect in relationship to activation of macrophages/monocytes

click picture to magnify


* Interleukines – group of several dozens proteins so called cytokines taking part in immune and haematopoetic processes. Interleukine 12 (IL-12) initializes T lymphocytes differentiation in direction of Th1 type cells, aktywuje komórki NK, monocyty i makrofagi, zwłaszcza pobudza te komórki do produkcji interferonu-γ.
IL-1β jest wydzielana w odpowiedzi na różne antygeny pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego. Wpływa aktywująco na leukocyty oraz wiele innych komórek nie związanych bezpośrednio z układem odpornościowym, bierze bowiem udział także w przebudowie tkanek, syntezie białek ostrej fazy, wywołuje senność i jest pirogenem.


Immulina containing active LECPEEN complex has been compared to crude lipopolysaccharide (LPS) that are component of cell wall of Escherichia coli. Immulina 8-times more effective skuteczniej wpływa na odporność niż lipopolisacharydy Escherichia coli oraz 20 razy niż aloes i 25 razy niż spirulina z której pochodzi. Dzieje sie tak dlatego, że Immulina oddziałuje na układ odporności poprzez receptory TRL-2*, których gestość jest znacznie większa (ponad 2,5 raza) na powierzchni komórek prezentujących antygen (komórki dendrytyczne) niż receptorów TLR-4, poprzez które działa większość substancji oddziałujących na odporność. Immulina aż 40 razy lepiej wpływa na odporność w porównaniu z tradycyjnymi preparatami takimi, jak jeżówka (echinacea) i β-glukan. Preparaty zawierające ekstrakty reishi i żeń-szenia amerykańskiego praktycznie wykazują jedynie śladową aktywność w porównaniu z immuliną.

Porównanie potencjału różnych naturalnych aktywatorów czynnika NF-κB.

Tabela 1.

Compound Name* NF-κB Activation
in THP1 monocytes
(EC50 Value**)
Natural Source
LCEPEEN
Immulina
70 ng/ml
Spirulina platensis
Crude LPS
250 ng/ml
Eschrichia coli
Aleoride
500 ng/ml
Aloe Barbadensis
Zymosan A
5.000 ng/ml
Backer's yeast
Arabinogalaktan
200.000 ng/ml
Echinacea purpurea
Polisacharyd K
200.000 ng/ml
Coriolus versicolor
MGN 3
1.000.000 ng/ml
Rice bran
Acemannan
>1.000.000 ng/ml
Aloe Barbadensis
Lentinan
inactiive
Shiitake mushroom
Schizophylan
inactive
Schizophyllum commune

* Nazwa związku - wszystkie związki to wielkocząsteczkowe polisacharydy lub lipo-polisacharydy.
** Wartość EC50 reprezentuje ilość (w nanogramach) każdego z testowanych preparatów potrzebną do uzyskania 50% maksymalnej aktywacji czynnika jądrowego NF-κB uzyskanej za pomocą LPS.
Surowe lipopolisacharydy (LPS) były dotychczas uważane za najsilniejszego aktywatora czynnika jądrowego NF-κB i do nich odnoszono działanie testowanych produktów. W przeprowadzonych testach stwierdzono, że Immulina jest bardziej aktywna niż lipo-polisacharydy (LPS).
Monocyty THP - własna linia monocytów opracowana przez pracownię.


Odpowiedź immunologiczna wrodzona jest ewolucyjnie starszą formą odporności niż odpowiedź nabyta. Jest szybka i dość dobrze ukierunkowana, nie inicjuje niszczenia własnych tkanek, ale nie pozostawia po sobie trwałej pamięci immunologicznej. Kompleks LCEPEEN (z ekstraktu spiruliny) wiąże się z odpowiednimi receptorami komórek prezentujących antygen (patterns recognizing receptors – PRR), co zwykle doprowadza do aktywacji jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB i zwiększenia ekspresji genów kodujących cytokiny prozapalne oraz szybkiej indukcji odpowiedzi immunologicznej

Wpływ stosowania diety zawierającej ekstrakt spiruliny na stężenie IgA i INF-γ

W badaniach laboratoryjnych wykazano, że dieta zawierająca LCEPEEN (kompleks lipopolisacharydowy) z ekstraktu spiruliny po kilku dniach powoduje wzrost stężenia immunoglobulin przeciwciał klasy IgA i interferonu gamma (INF-γ). Immunoglobuliny* są wytwarzane przez aktywowane limfocyty B.Przeciwciała IgA to tzw. immunoglobuliny odpowiedzi odpornościowej związanej z błonami śluzowymi. Dzięki nim organizm chroni się przed wnikaniem drobnoustrojów (bakterii, wirusów) przez błony śluzowe.

Interferon gamma należy do grupy 10 interferonów – białek wytwarzanych i uwalnianych przez komórki ciała, jako odpowiedź na obecność patogenów (np. wirusy, bakterie, pasożyty jak również komórki nowotworowe) wewnątrz organizmu. Interferony zapewniają komunikację pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego. IFN-γ wykazuje właściwości przeciwwirusowe oraz odgrywa zasadniczą rolę jako mediator odpowiedzi odpornościowej organizmu m.in. na zakażenie.


* Immunoglobuliny – białka odpornościowe dzielą się na 5 głównych klas - G A M E D – IgG, IgA, IgM, IgE i IgD. Immunoglobuliny odgrywają główną rolę w humoralnej odpowiedzi odpornościowej. Immunoglobuliny produkowane są przez aktywne postacie limfocytów B – plazmocyty w odpowiedzi na antygen, czyli czynnik chorobotwórczy pobudzający układ odpornościowy.
BETA-GLUCAN

β-glukany to wielkocząsteczkowe wielocukry czyli polisacharydy występujące powszechnie w świecie roślinnym. Są jednym ze składników ściany komórkowej wielu roślin zwłaszcza zbóż i grzybów. β-glukany w zależności od pochodzenia mają różną budową i różne właściwości. Ogólnie można podzielić je na dwie główne grupy, które znalazły zastosowanie ze względu na swe istotne właściwości zdrowotne:
(1) β-glukany rozpuszczalne pochodzące głównie ze zbóż (owies, jęczmień, żyto, itd.) oraz
(2) β-glukany nierozpuszczalne pochodzące głównie z grzybów (drożdże, boczniak, rozszczepka, itd.)

Grupa pierwsza wykazująca w swej budowie krótkie łańcuchy z β-wiązaniami w pozycjach (1→3)-(1→4), jest rozpuszczalna w wodzie. Ta grupa β-glukanów posiada wybitne właściwości wpływające na gospodarkę węglowodanowo-lipidową człowieka. Ich spożycie obniża/normalizuje poziomy lipidów (cholesterolu) i cukru we krwi.

Druga grupa wykazująca w swej budowie długie łańcuchy z β-wiązaniami w pozycjach (1→3)-(1→6), jest nierozpuszczalna w wodzie. Posiadają one właściwości immuno-modulujące. Ich spożycie wspomaga naturalną, nieswoistą odporność organizmu.

Te wielkocząsteczkowe β-1,3/1,6-D glukany są częstym składnikiem różnych preparatów immuno-modulujących stosowanych w różnych sytuacjach klinicznych. Szczególnie dużo β-1,3/1,6-D glukanów występuje w ścianie komórkowej drożdży piekarniczych (Saccharomyces cerevisiae). Jest to najaktywniejsza immunologicznie frakcja z całej grupy β-glukanów. Jest ona złożona z cząsteczek D-glukozy połączonych w pozycji 1,3 i z łańcuchami bocznymi D-glukozy przyłączonymi w pozycji 1,6. Na rycinie obok przedstawiono budowę cząsteczki nierozpuszczalnego β-1,3/1,6-D glukanu, z długim łańcuchem, pochodzącym z drożdży piekarniczych.

Po połknięciu cząsteczki β-glukanu są fagocytowane przez makrofagi i komórki dendrytyczne tj. komórki prezentujące antygen i za ich pośrednictwem poprzez tkankę chłonną przewodu pokarmowego GALT pobudzają cały układu odporności. Sądzono, że β-glukan jedynie tą drogą bierze udział w procesie aktywacji odporności komórkowej i przez długie lata glukan był traktowany jako niespecyficzny stymulator makrofagów. Jest to bardzo ważny proces dla organizmu, ponieważ makrofagi tworzą pierwszą linię obrony a bez ich optymalnej aktywności organizm nie potrafi się skutecznie bronić. Na rycinie poniżej przedstawiono pobieranie β-glukanu z przewodu pokarmowego i jego działanie na układ odporności.

Kiedyś sądzono, że β-glukan może modulować układ odpornościowy tylko gdy jest stosowany pozajelitowo, z powodu mniejszej bio-dostępności systemowej preparatów doustnych. Jednak wiele badań zarówno in vitro jaki i in vivo ujawniło, że również podany doustnie β-glukan wywiera takie działanie. Odkryto oddziaływanie poprzez różne receptory, co tłumaczy możliwe sposoby działania. Efekty zależą głównie od pochodzenia i budowy β-glukanów. Równocześnie przeprowadzono wiele badań klinicznych nierozpuszczalnych β-glukanów z drożdży podawanych doustnie. Uzyskane rezultaty potwierdziły wyniki wcześniejszych badań in vivo. Zebrane razem wyniki wszystkich badań jasno wskazują, że podawanie doustne β-glukanów z drożdży jest bezpiecznie i ma działanie wzmacniające układ odporności.

Due to the low systemic availability of oral preparations, it has been thought that only parenterally applied beta-glucans can modulate the immune system. However, several in vivo and in vitro investigations have revealed that orally applied beta-glucans also exert such effects. Various receptor interactions, explaining possible mode ofactions, have been detected. The effects mainly depend on the source and structure of the beta-glucans. In the meantime, several human clinical trials with dietary insoluble yeast beta-glucans have been performed. The results confirm the previous findings ofin vivo studies. The results of all studies taken together clearly indicate that oralintake of insoluble yeast beta-glucans is safe and has an immune strengthening effect.

Review of clinical data by: Stier H, Ebbeskotte V, et al → Immune-modulatory effects of dietary Yeast β-1,3/1,6-D-glucan Nutrition Journal;2014,13:38 (pdf 12 stron).

Research review article by: Kim HS, Hong JT, et al → Stimulatory Effect of β-glucans on Immune Cells Immune Netw.;2011 Aug;11(4):191-195

THIS PAGE IS UNDER PREPARATION . . . SORRY 


Second Group of Ingredients

Second group of ingredients comprises of vitamins and microelements. These ingredients do not enhance immunity per se, but are necessary for a healthy and properly functioning immune system. These vitamins are C and D3 and microelements are zinc and selenium.

VITAMIN C

Witamina C czyli kwas askorbinowy jest znana od 1933 roku, gdy została odkryta i opisana przez naukowca węgierskiego Alberta Szent-Györgyi. Warto wspomnieć, że pojęcie witaminy wprowadził tuż przed pierwszą wojną światowa wybitny polski lekarz Kazimierz Funk. On również wykrył pierwsze witaminy. Stwierdził że pewna substancja zawierająca azot (łac. "amine") zapobiega beri-beri – groźnej chorobie wywołanej jej brakiem czyli chroni życie (łac. "vitae") stąd "vitae amine" czyli witamina

 

 

VITAMIN D

Cholecalciferol (vitamin D3) is a fat-solouble steroid that is synthesized in the skin in the presence of ultraviolet light or obtained from the diet. Vitamin D Has Two Forms of Equal Potency in Humans.

Cholecalciferol is known as vitamin D3 for historical reasons. The chemical structure of vitamin D2 was worked out earlier than that of D3 because of the availability of ergosterol, a sterol derived from fungus. UV light converts ergosterol to ergocalciferol, an analogue of cholecalciferol. It is known as vitamin D2 and equals vitamin D3 in preventing rickets. Ergocalciferol differs from cholecalciferol by a double bond and an extra methyl group.

Cholecalciferol is transferred into clacitrol – the active form – 1,25-dihydroksycholekalcyferol, 1,25(OH)2D3) - by hydroxylation in liver in position 25 and by hydroxylation in position 1α in kidneys.

Cholecalciferol Functions

The major function of 1,25(OH)2D is to regulate calcium homeostasis
other biological activities include regulation of proliferation and differentiation of several cell lines including:

    • Keratinocytes – the major cell type of the epidermis (the outer layer of the skin)
    • Endothelial cells – that line the interior surface of blood and lymphatic vessels.
    • Osteoblasts – the major cellular component of bone that synthesize bone
    • Lymphocytes – one of subtypes a white blood cells – the major group of immune cells that comprises of several cell classes

Most of these biological functions are mediated via the vitamin D nuclear receptor (VDR) which acts as a transcription factor regulating transcription of target genes.

ZINC

Cynk wpływa na funkcjonowanie układ immunologicznego. Jest to oddziaływanie złożone. Cynk indukuje adhezję monocytów do śródbłonka, co nasila odpowiedź immunologiczną. Niedobór cynku zmniejsza chemotaksję neutrofili, upośledza fagocytozę z udziałem makrofagów oraz zaburza proces generowania reaktywnych form tlenu. Cynk jest niezbędny do interakcji między receptorem p581 na komórkach NK2 a cząsteczkami głównego kompleksu MHC-I3 na komórkach docelowych, co w rezultacie hamuje cytotoksyczną aktywność komórek NK. Cynk wpływa na procesy proliferacji komórek w układzie immunologicznym.

Cynk jest kofaktorem dla hormonu grasicy – tymuliny, która indukuje różnicowanie niedojrzałych limfocytów T. Jony cynku indukują także uwalnianie IL-1, IL-6, TNF-α oraz pobudzają monocyty.

Na poziomie komórkowym cynk poprawia stabilność błony komórkowej. Jest niezbędny do aktywacji (translokacji) kinazy białkowej C5. Sam może wiązać się ze specyficznym receptorem błonowym oraz wpływa na płynność warstwy lipidowej. Na poziomie jądra komórkowego może wpływać na ekspresję genu przez strukturalną stabilizację i funkcjonalną regulację różnych ważnych pod względem immunologicznym czynników transkrypcji, np. NF-κB6. Trzeba zaznaczyć, że badania in vitro wykazały, że zbyt wysokie dawki cynku mogą hamować funkcje limfocytów T oraz produkcję IFN-α. Z tego względu przy suplementacji cynku konieczne jest dostosowanie dawek tego pierwiastka do zapotrzebowania.

SELENIUM

Selen (Se), dostarczany w pożywieniu, jest niezbędnym mikroelementem, który oddziałuje na różne sfery naszego zdrowia, w szczególności na zapewnienie optymalnej odpowiedzi układu odpornościowego. Swoje biologicznie działanie selen realizuje przez wbudowywanie się do specjalnych białek tzw. seleno-protein i jest zaangażowany w regulację stresu oksydacyjnego, reakcje redox i inne kluczowe procesy komórkowe, prawie we wszystkich tkankach, w tym tych, które są odpowiedzialne za wrodzoną i nabytą (adaptacyjną) reakcję układu odporności.

Third Group of Ingredients

The third group represents acerola fruit extract providing natural vitamin C together in complex with rutoside i.a. rutin and hesperidin.

ACEROLA FRUIT EXTRACT

Acerola (previously M. punicifolia) is native to the West Indies. It also is found in northern South America, Central America, Texas, and Florida. This small shrub or tree has 5-petaled flowers ranging from pink to white in color. Acerola fruit is a bright red cherry-like fruit containing several small seeds. Mature fruits are soft and pleasant tasting. They contain 80 percent juice. The fruits deteriorate rapidly once removed from the tree.

RUTOSIDE

Rutoside (łac. rutosiduae) – is a group of chemical compounds that belongs to flavonoid glycosides group and is present in many plants. Falvonoids play function as colours, antioxidants and natural insecticides and fungicides protecting plant from insects and fungi. Most of them are pigments deposited in external plant tissues (skin, peel, and husk) giving intense colour and protection from harmful UV radiation. Rutin and hesperidin belong to rutoside.

Rutoside demonstrate antioxidant properties and as majority of flavonoids have vascular protective activity, reduce micro-vascular permeability, and anti swelling property. Rutoside protect from free radicals formation, slow down and reduce oxidation of vitamin C (thus prolog its action), reduce cytotoxicity of oxidized cholesterol, and demonstrate anti inflammatory properties.

RUTIN

Rutin is the major representative of rutoside. It was primarly established in a shrubby plant common rue (lat. Ruta graveolens). Rutin is a citrus flavonoid glycoside found in many plants including buckwheat, the leaves and petioles of Rheum species, and asparagus. Tartary buckwheat seeds have been found to contain more rutin (about 0.8–1.7% dry weight) than common buckwheat seeds (0.01% dry weight). Rutin is one of the primary flavonols found in 'clingstone' peaches. It is also found in green tea infusions.

Rutin demonstrate several health benefits. Rutin is most commonly used for swelling in the arms or legs caused by damage to the lymph system (lymphedema) and osteoarthritis. It is also used for autism, or on the skin for sun protection, but there is no good scientific evidence to support these uses. Rutin supports immune system.

HESPERIDIN

Hesperidin is another representative of rutoside. Hesperidin is a plant yellow colour that belongs to flavonoids. It is found most of all in citrus fruits (sweet oranges, lemons and also many others yellow and/or red fruits). Fruit skin, seeds and pulp of these fruits are used as a hesperidin source for pharmaceutic and cosmetic preparations.

Hesperidin exhibits several pharmacological actions such as antihyperlipidemic, cardioprotective, antihypertensive, antidiabetic activities, which are mainly attributed to an antioxidant defence mechanism and suppression of pro-inflammatory cytokine production. Various randomized crossover trials have shown the beneficial effects of hesperidin, which mainly results from anti-inflammatory and anti-atherogenic actions. Hesperidin supports immune system.

Hesperdin is often used together with diosmine in preparations targeting vascular health.

One can read more about hesperidin → Evaluating the bioactive effects of flavonoid hesperidin – A new literature data survey

If you would like to contact us

Phytomedica Poland
address for correspondence:
22 Farbiarska Street,
02-862 Warsaw, Poland

T:   +48 22 487 14 44
T:   +48 22 651 75 40

E:   info@phytomedica.co.uk

Contact Form

If you have not found the answer you are looking for, please fill in this contact form and send it to our expert!

By ticking this checkbox I hereby agree for processing of my personal data contained in this contact form and to receive an answer to my inquiry by electronic mail by the Administrator i.e. Phytomedica Poland, 22 Farbiarska Str., 02-862 Warsaw, Poland.

Enter the code shown in the picture
Visual Captcha

Before sending the form, make sure the email address you typed is correct!